Udostępnianie informacji publicznej

 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. 2014 poz. 782 z późn. zm. - dalej jako u.d.i.p.). informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Dostęp ten jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeśli podmiot który udostępnia informację może ponieść jakieś koszty związane z formą udostępnienia informacji bądź z jej przekształceniem, może żądać od wnioskodawcy opłaty równej kosztom tej operacji.
Art. 13 ust. 1 i 13  ust.  2  u.d.i.p. stanowi, iż udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wniosek należy złożyć do:
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
ul. Jana Matejki 28
58-500 Jelenia Góra
e-mail: sekretariat@muzeumkarkonoskie.pl

Wzór wniosku znajduje się w załączniku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują poprzez przekazanie wnioskodawcy pisemnej informacji.
Od pisemnej informacji wnioskodawcy przysługuje odwołanie, rozpoznawane w terminie 14 dni od daty jego złożenia do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Uzasadnienie pisemnej informacji dotyczące odmowy udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 u.d.i.p., wydano pisemną informację o odmowie udostępnienia informacji.

Załączniki:
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Utworzone Thursday 01-Mar-12 10:21:59 CET przez admin

Modyfikowane Saturday 20-Dec-14 15:06:42 CET przez:admin